RSIN:
8033.99.741

 

Adres:
Reimersbeek 2,
1082 AG, Amsterdam

 
Email:
ksbw@russell.nl
 

Bestuur:
Voorzitter
Mr P.W.L. Russell

Bestuurssamenstelling
Zie bijlage

 

KvK nummer
41200805


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk

 

Doelstelling:

De K.S.B.W. is een onafhankelijk particulier fonds dat vanuit een pastorale achtergrond giften verstrekt aan sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, samenlevingsopbouwwerk en pastoraal werk. Het fonds richt zich op overdracht van het katholiek sociaal gedachtegoed naar een volgende generatie door het bevorderen van onderwijs en vorming gericht op professionalisering en continuïteit.


Beleidsplan:   
De stichting is een goede doelen vermogensfonds en doet niet aan fondsenwerving. Het vermogensbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn zonder winstoogmerk en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Het directe rendement wordt aangewend om jaarlijkse uitkeringen te kunnen doen ten behoeve van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting. De stichting streeft er naar om een wezenlijke bijdrage aan een project te leveren. Door middel van een gericht giftenbeleid wil de KSBW in Nederland bijdragen aan niches in het pastorale en maatschappelijke veld waar relevante activiteiten worden ontwikkeld met name op het gebied van educatieve projecten voor jongeren, geïnspireerd op de katholieke grondslag en gericht op jongeren die een rol willen spelen in het maatschappelijk debat. Al hebben maatschappelijk relevante katholieke instellingen de voorkeur, oecumenische initiatieven worden in beginsel niet zondermeer uitgesloten. Er worden geen giften gedaan aan donororganisaties, maar alleen rechtstreeks aan de projecthouder en er zullen geen exploitatie verliezen gefinancierd worden. Meerjarige toezeggingen tot maximaal drie jaar behoren tot de mogelijkheden. Controle geschiedt door strikte voorselectie en rapportage achteraf.

Richtlijnen voor de aanvragen:
Äanvragen richten aan het Secretariaat KSBW vergezeld van:

- brief van ongeveer 1 à 2 A4-tjes waarin u uw organisatie en het betreffende project beschrijft;
- volledig ingevulde vragenlijst (op te vragen bij het Secretariaat);
- statuten van de eventuele rechtspersoon en kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
- kopie laatste jaarrekening;
- kopie begroting;
- kostendekkingsoverzicht: eigen inbreng, subsidies en derden-donoren.
 

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.
   
Activiteiten:
In 2015 werd aan 25 projecten een bedrag besteed van € 112.331,--.

Voorgenomen bestedingen:

In 2016 wordt uitgegaan van een bestedingsruimte van € 140.000.
Een redelijke spreiding van de projecten naar hun sociaal-maatschappelijke, sociaal-culturele en pastorale kwaliteit wordt nagestreefd.

Staat van baten en lasten in euro's:

 

2015

2014

2013

Baten

     

Inkomsten uit vermogen

198.791

255.874

230.937

Vermogensmutatie

32.267

90.640

3.336

       

Lasten

     

Doelbestedingen

112.331

101.918

138.420

Algemene kosten

40.755

41.463

24.105

Dotatie vermogensinstandh.res.

13.438

21.853

65.076

De Jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarrekening “RJk/C1 kleine Organisaties zonder winststreven” en er is sprake van een goedkeurende controleverklaring door een registeraccountant.